بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه

جهت اطمینان از پرداخت موفق قبوض و به منظور جلوگیری از عدم پرداخت مجدد قبوض پرداخت شده، در این قسمت می توان با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت قبوض، نسبت به استعلام آنها اقدام نمود. شایان ذکر است این استعلام صرفا مختص به قبوضی است که از طریق یکی از درگاههای بانک رفاه پرداخت شده باشند.


استعلام پرداخت قبوض از طریق درگاههای بانک رفاه
استعلام پرداخت قبوض
Label
Label