English |

به منظور تسهیل در امر پرداخت قبض تلفن همراه، متقاضیان خدمت می توانند بدون نیاز به شناسه قبض و شناسه پرداخت، صرفا با وارد نمودن شماره موبایل و استفاده از کارت شتابی و رفاهی، نسبت به پرداخت قبوض اقدام فرمایند. پس از انجام تراکنش فوق، کد رهگیری صادر و جهت پیگیری نمایش داده می شود.

پرداخت قبض همراه اول بدون نیاز به شناسه قبض و شناسه پرداخت