بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه

شبا (شناسه حساب بانکی ایران) - IBAN

شماره شبا

شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار « شبا» نامیده می شود ، شماره ای است 24 رقمی که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می کند.

دریافت شماره شبا از روی شماره رفاه کارت همراه

شماره شبای مربوط به حسابی که در این لحظه به کارت متصل می باشد، ارائه خواهد شد.

نمایش اطلاعات شبا
دریافت شماره شبا از روی شماره حساب
بازگردان شماره شبا
نمایش اطلاعات حساب